Persatuan Kontraktor TNB Melaka,                                                                   

 No.7, Jalan IKS BK1, Taman Industri kecil Sederhana,

Jalan Bukit Katil, 75450 Bkit Katil Melaka